Allmän information

Skillnaden mellan bostadsrätt och hyresrätt

Att bo i bostadsrätt innebär en större frihet när det gäller renovering i lägenheten. Men det är ändå så att du måste ha föreningens godkännande om du vill göra stora förändringar. Hyresrätten är en lägenhet som man hyr av en fastighetsägare. I en bostadsrättsförening ägs fastigheten gemensamt av dem som bor i huset. Som bostadsrättshavare äger du alltså inte din lägenhet, utan rätten att bo i den. Till skillnad från en hyresrätt så har du stora friheter att till exempel måla, tapetsera och bygga om din bostadsrätt. Men det är viktigt att komma ihåg att du behöver styrelsens tillstånd för större ingrepp i lägenheten. Ta alltid kontakt med din bostadsrättsförening eller HSB om du är osäker på vad som gäller.

Ni äger huset tillsammans

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. En grundtanke med HSB är att erbjuda medlemmarna något mer än bara en bostad. Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet. Det innebär att du tillsammans dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö. Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt. När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats. Om styrelsen inte skulle godkänna ett medlemskap kan frågan prövas i hyresnämnden. Styrelsen kan inte neka medlemskap utan att ha mycket goda skäl för det.

Ordningsföreskrifter

Det är mycket viktigt att gångar och trapphus hålls rena från material och även att man inte kastar reklam på golvet vid postboxarna. Detta görs på grund av vår säkerhet och för att brandrisken i våra hus skall minimeras. Styrelsen utför systematiskt brandskyddsarbete. Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för brandskyddet. Kontroller av räddningstjänsten görs regelbundet och det är mycket viktigt att detta följs.
Därför gäller följande regler för allmänna utrymmen som tex trapphus, källarförråd, cykelförråd och vind och balkonger : Obs! Balkonger är en utrymnings väg.

  • Ingenting får förvaras i trapphusen, detta gäller även sådana saker som dörrmattor, tidningspapper, barnvagnar och cyklar, renoverings material, tillfällig husavfall mm.
  • Föremål som hängs på dörren kan vara farliga. Rökutveckling och påskynda bränder.
  • Oljor, spolar vätskor eller andra brandfarliga vätskor får inte förvaras i förrådsutrymmena.
  • Cykelförråden får endast användas och nyttjas av cyklar (inga mopeder, barnvagnar eller andra brandfarliga saker får ställas här) Risken är stor för gas-bildningar. Du får aldrig förvara brandfarliga gaser och vätskor i ditt förråd. Du är skyldig att hålla förrådet låst även om du inte använder det. Självklart får du inte förvara eller placera någonting i gemensamma utrymmen, exempelvis källare, vind eller korridorer.Mopeder och motorcyklar får du inte ha i cykelförrådet. Här hänvisar vi till uthyrnings bara garage- och parkeringsplatser.
  • Se till att dörrarna till vind, källare alltid hålls stängda och låsta; spärra aldrig upp en branddörr.
  • Tvätthallar i garaget skall användas av endast medlemmar som betalar P- plats i garagen ej tillåtet att tvätta andras bilar .Tänk på att föreningen gemensamt står för vatten och el och vi ska inte släppa in obehöriga och beakta att tvätta bilen. Den som gör det riskerar bli avstängd från garaget.