HSB REKOMMENDERAR ATT BRF:ERNA SENARELÄGGER SINA STÄMMOR

TILL DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD ELLER ANSTÄLLD I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING SOM ÄR MEDLEM I HSB MALMÖ

Vi befinner oss mitt i en samhällskris och det är naturligt att många oroar sig över situationen, gällande sin egen och andras hälsa, men också för de utmaningar vi ställs inför i vårt dagliga arbete och samhället i stort. Som förtroendevald i en HSB-bostadsrättsförening kan du känna dig trygg att jag och mina kollegor arbetar intensivt för att underlätta för dig så att ditt uppdrag fungerar så smidigt som möjligt, trots omständigheterna. Här kan du läsa mer om våra rekommendationer och förslag, speciellt riktat till er som har en inplanerad stämma.

TIPS GÄLLANDE KOMMUNIKATION
Kom ihåg att i dessa tider är det extra viktigt att hålla medlemmarna informerade om eventuella beslut som ni tar i styrelsen. Håll era anslag, brf-hemsidor eller andra digitala kanaler uppdaterade.
DÄRFÖR BÖR STÄMMAN SKJUTAS UPP
Folkhälsomyndigheten uppmanar äldre och personer i riskgrupper att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i offentliga lokaler. Med anledning av vikten att visa omtanke om äldre personer rekommenderar HSB nu att bostadsrättsföreningar skjuter på sin stämma och lägger den senare under våren.
HSB I DIALOG MED REGERINGEN
En bostadsrättsförening ska enligt lagen om ekonomiska föreningar hålla en föreningsstämma inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På ordinarie stämma måste styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt fatta beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. För de föreningar vars årsredovisning ska lämnas in till Bolagsverket och det inte sker riskerar föreningen att få betala förseningsavgifter. Att inte upprätta årsredovisningen i tid är också ett bokföringsbrott som styrelsen kan åtalas för.

Det bästa just nu vore att ha möjlighet att lämna in årsredovisning senare. Men för det krävs ändrade regler. HSB har nu, tillsammans med Riksbyggen, en dialog med regeringen för att få till ett beslut om att senarelägga datumet för stämma och inlämnande av årsredovisning.

REKOMMENDATIONER OCH VÄGLEDNING
I avvaktan på eventuellt beslut om detta ger HSB Malmö i samarbete med HSB Riksförbund följande rekommendation och vägledning för brf-stämmorna under 2020.
Brf bestämmer själva
Varje bostadsrättsförening avgör själv, med hänsyn till lagar och stadgar, när man ska hålla sin stämma. Situationen med coronaviruset skiljer sig dessutom mellan olika delar av Sverige. I en del av Sverige kanske man kan hålla sin stämma utan större problem, medan det på andra håll kan bli problematiskt med tanke på smittspridningsrisken. Det bör också tas i beaktande att vissa medlemmar inte har möjlighet att delta på grund av sjukdom eller att de tillhör en riskgrupp
Lägg stämman senare under våren
I första hand rekommenderar vi att föreningar med ett räkenskapsår som avslutades 20191231 skjuter på sin stämma och lägger den senare under våren, senast den 30 juni 2020. Förhoppningen är då att situationen med coronaviruset lugnat ned sig något och att det är möjligt att genomföra en vanlig stämma.
Alternativa lösningar
HSB Malmö rekommenderar i första hand att stämman skjuts fram men vi fortsätter utreda möjligheter för alternativa lösningar.
ATT TÄNKA PÅ OAVSETT NÄR STÄMMAN ÄGER RUM
Situationen med spridning av coronaviruset ställer särskilda krav på 2020 års stämmor, tänk till exempel på:
Oro: Medlemmars oro för smittspridningsrisken kan vara annorlunda och större än styrelsens egen.
Närvaro: Medlemmar kan vilja begränsa antalet närvarande på grund av smittspridningsskäl och därigenom önska slutna stämmor.
Sjukdom: En person med önskvärd kompetens till någon dagordningspunkt kan insjukna eller av annat skäl förbjudas eller hindras att närvara. Regering eller myndighet kan utfärda nya regler och direktiv som påverkar möjligheten att genomföra föreningsstämman, som rese- och mötesförbud eller liknande.