Behandling av Personuppgifter i samband med TVÄTTBOKNINGSSYSTEM mm

HSB Brf Arvid använder sig av elektroniskt passagesystem för inpassering till föreningens hus, miljöhus, tvättbokning mm. Detta innebär att information kan lagras om vilken tagg som har använts vid en viss tidpunkt, till exempel vem som har tvättat i en tvättstuga. Information om vart en viss tagg befunnits vid en viss tidpunkt är en personuppgift om den går att koppla till en fysisk person.

Den som registreras har ett antal rättigheter enligt GDPR. Dessa rättigheter är

  • Rätt att bli informerad före insamling av personuppgifter.
  • Rätt att begära tillgång till personuppgifter.
  • Rätt att veta hur personuppgifter används.
  • Rätt att få information rättad.
  • Rätten att bli glömd, dvs. rätt att få informationen raderad vid utträde ur föreningen.
  • Rätten att kräva att personuppgifter inte används.

För att uppgifter om vem som har tvättat vid vilken tidpunkt ska få registreras, krävs att syftet med registreringen väger upp för det integritetsintrång det innebär att få sina uppgifter lagrade. Föreningens syfte med lagringen är att kunna säkerställa att bland annat föreningens ordningsregler följs.

Ändamålet med att kunna behandla lagrade uppgifter om vem som har tvättat är att de nyrenoverade tvättstugorna ska hållas i ett fint skick, vilket är i allas intresse och för allas trevnad. Uppgifterna kommer inte att användas i de fall någon regelöverträdelse inte förekommit. De åtgärder som kan komma att vidtas vid regelöverträdelser är att föreningen kan anmoda en bostadsrättshavare att vidta rättelse, kräva ersättning för skada etcetera. Regelöverträdelser som kan föranleda åtgärd enligt ovan kan vara till exempel misskötsamhet eller skadegörelse i miljöhus eller tvättstuga. Personuppgifterna lagras inte längre tid än nödvändigt och kommer att finnas tillgänglig som längst i två veckor och sedan raderas, för användarnas säkerhets skull och för att de ovanstående rättigheterna ska tillgodoses.

Du hittar mer information i föreningens personuppgiftspolicy som finns publicerad på föreningens hemsida: http://www.brf-arvid.se/personuppgiftspolicy/

Om du har frågor, kontakta styrelsen. Styrelsen är personuppgiftsansvarig.

HSB Brf Arvid, 746000–0148

Widells väg 5

213 73 Malmö

forvaltare@brf-arvid.se